Bodeling

Bodeling ved skilsmisse

Hvis I skal separeres eller skilles, skal der laves en bodeling af jeres fælles formue.

I kan enten vælge at dele boet selv, eller få hjælp fra det offentlige, og lade bodelingen ske gennem skifteretten.

Bodeling ved en skilsmisse handler om at dele formuen mellem ægtefællerne, når de ophæver deres ægteskab. Det omfatter både aktiver og passiver, der er opnået under ægteskabet.

Bodeling ved skilsmisse er en betydningsfuld og udfordrende beslutning, der indebærer både juridiske, praktiske, økonomiske og følelsesmæssige aspekter. Ved en skilsmisse skal ægtefællerne træffe beslutninger om, hvem der skal blive i den fælles bolig, og hvem der skal flytte. Det er også nødvendigt at afgøre, om den person, der bliver boende, kan betale udgifterne til den fælles bolig, eller om de må opgive den. Derudover skal der foretages en bodeling af den fælles formue og økonomi. Spørgsmål som børnenes bopæl, beskyttelse af børnene og aftaler om underholdsbidrag, bodeling af værdier og gæld, samt samvær og børnebidrag vedrørende børnene skal også drøftes og aftales.

Bodeling ved skilsmisse er en proces, hvor ægteparret deler deres fælles formue som en del af skilsmissen eller separationen. Når ægteskabet ophører, ophører formuefællesskabet mellem ægtefællerne også. Det betyder, at ægteparret skal tage stilling til, hvordan deres formue skal deles. Dette indebærer en opgørelse af aktiver og passiver, der skal indgå i ligedelingen. Hvis der er oprettet en ægtepagt i ægteskabet, indgår værdierne fra ægtepagten ikke i bodelingen. Boet opgøres normalt på ophørsdagen, og værdien af aktiverne og passiverne fastsættes normalt på afslutningsdagen for bodelingen. Det er vigtigt at bemærke, at bodelingen ikke er en betingelse for selve separationen eller skilsmissen, men det er nødvendigt at udføre bodelingen for at fuldføre den juridiske proces.

Ophørsdatoen er det tidspunkt, hvor formuefællesskabet mellem ægtefællerne ophører. Det er denne dato, der danner grundlag for, hvad der skal indgå i bodelingen af del.

Boligpartneren – Vi hjælper med bodeling ved skilsmisse

Boligpartneren har over 25 års erfaring med familieret og er eksperter i privat deling af bo, salg hus og udarbejdelse af skøder ved skilsmisse.

En jurist kan være til stor hjælp ved bodeling ved skilsmisse. Bodeling refererer til den økonomiske deling af formue og aktiver mellem ægtefæller efter et ægteskabs ophør. Her er nogle måder, hvorpå vi som jurister hos boligpartneren kan bistå i processen:

Rådgivning og vejledning: Hos boligpartneren giver vi professionel rådgivning og vejledning om bodeling ved skilsmisse. Vi kan hjælpe med forståelsen af de juridiske aspekter og regler, herunder hvordan delingsformuen opdeles, hvad der anses for fællesbo, og hvilke aktiver og passiver der skal inkluderes i delingen.

Udformning af bodelingsaftale: Vi kan hjælpe med at udarbejde en bodelingsaftale, som er en skriftlig aftale mellem ægtefællerne om fordelingen af formuen. Aftalen skal beskrive, hvordan aktiver, herunder ejendomme, biler, møbler osv., skal fordeles mellem parterne.

Vurdering af økonomiske forhold: Vi kan analysere og vurdere ægtefællernes økonomiske forhold for at sikre en retfærdig fordeling. Dette kan omfatte en gennemgang af indkomst, gæld, pensionsordninger og andre økonomiske faktorer, der kan påvirke bodelingen.

Konfliktløsning og forhandling: Hvis der opstår uenigheder mellem ægtefællerne vedrørende bodelingen, kan en Boligpartneren fungere som mægler, og hjælpe med at lette konflikterne. Vi kan facilitere forhandlinger, og forsøge at nå til enighed om en retfærdig og rimelig fordeling af formuen.

Retlig repræsentation:
Vi samarbejder med boligadvokater

Når det kommer til samarbejde med en boligadvokat ved skilsmisse bodeling, kan det som nævnt ovenstående, være en fordel at få professionel hjælp og rådgivning, for at sikre det bedst mulige overblik og beskytte dine rettigheder.

Hos boligmægleren samarbejder vi med boligadvokater, som kan hjælpe med at sikre, at du er bekendt med dine rettigheder og sikre en retfærdig bodeling af den nettoformue, som hver ægtefælle ejer, samt repræsentere dig i retten hvis dette skulle blive nødvendigt. Hos Boligpartneren hjælper og guider vi dig gennem hele processen, herunder indledende rådgivning, forhandlinger mellem ægtefællerne og udarbejdelse af den skriftlige aftale, kendt som "bodelingsoverenskomst".

Hvis enighed ikke kan opnås gennem forhandling, kan vi repræsentere dig som ægtefælle i retten, og fremlægge din sag for en dommer. Vi vil argumentere for en rimelig fordeling baseret på lovgivningen og dine interesser.

Når man står over for en skilsmisse og bodeling, er der mange aspekter at tage hensyn til, herunder beslutninger om den fælles bolig, fordeling af økonomi, bopæl og samvær med børnene. Vi samarbejder med boligadvokater som kan hjælpe med at håndtere disse spørgsmål og sikre, at dine interesser og behov bliver taget i betragtning, og at du står stærkt og sikkert - også hvis det skulle ende i en retssag.

Det er vigtigt at bemærke, at processen og reglerne for bodeling ved skilsmisse kan variere afhængigt af den specifikke situation. Derfor kan det være nyttigt at konsultere en jurist med ekspertise inden for familieret og skilsmisseforhold for at få skræddersyet rådgivning og bistand til ens individuelle situation. Hos Boligpartneren tager vi hånd om din skilsmisse, og hjælper dig igennem det hele, så du kan have ro i maven.

I 2012 blev der indført nye regler for offentlig bodeling, der skulle sikre en hurtigere offentlig sagsbehandling. På trods af de nye regler, kan en offentlig bodeling ved skifteretten stadig være en bekostelig og langtrukken affære, og man kan derfor med fordel vælge en privat bodeling.

Vi har ekspertviden om bodeling ved skilsmisse.

Ejer I jeres fælles bolig, skal I også overveje, om I skal sælge, eller om en af jer skal overtage boligen. Hvis I vælger en overtagelse af boligen, skal der ved bodelingen udformes et særligt skøde. Derfor står vi til jeres rådighed, når der skal ske en skødeskrivning.

Bodeling og skøde ved skilsmisse

Et skøde er et juridisk dokument, der overdrager ejendomsretten til en fast ejendom, eller en del af den fra en sælger til en køber. Det fungerer som et officielt bevis på ejendomsoverdragelsen. Skødet oprettes normalt i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, og skal tinglyses for at blive juridisk gyldigt og officielt anerkendt som ejendomsoverdragelse.

Et skøde dokument i forbindelse med skilsmisse og bodeling er en juridisk dokumentation, der bruges til at overføre ejendomsretten til en fælles bolig, eller ejendom fra den ene ægtefælle til den anden, i forbindelse med en skilsmisse. Skødet er en vigtig del af bodelingsprocessen og sikrer, at den nye ejer får rettigheder og pligter i forhold til ejendommen.

Når et ægtepar beslutter at gå fra hinanden, og der er fælles formue, herunder ejendom, der skal fordeles, kan en af ægtefællerne ønske at overtage ejendommen. I sådanne tilfælde skal der udarbejdes et skilsmisseskøde, som er det juridiske dokument, der overfører ejendomsretten fra den ene ægtefælle til den anden. Skilsmisseskødet skal tinglyses i tingbogen for at være juridisk bindende.

Bodeling og skøde

Det er vigtigt at bemærke, at bodeling og skilsmisseskøde er separate begreber. Bodeling handler om at dele den fælles formue og gæld mellem parterne, herunder ejendom, mens skilsmisseskøde er det dokument, der formaliserer overførslen af ejendomsretten til den, der overtager ejendommen.

 • Bodeling: Bodeling er en proces, der finder sted, når et ægteskab eller et partnerskab ophører, og de fælles aktiver og forpligtelser skal deles mellem parterne. Det forekommer normalt i tilfælde af adskillelse, skilsmisse eller død. Under bodelingen skal ægtefællerne eller partnerne blive enige om, hvordan deres aktiver skal fordeles. Dette bliver normalt endeligt fastlagt gennem en bodelingsoverenskomst, der oprettes i samarbejde med en advokat. Bodelingsprocessen begynder, når det fælles formuefællesskab ophører, enten ved indsendelse af en anmodning om separation eller skilsmisse til de relevante myndigheder eller baseret på en aftalt dato, der kendes som "skæringsdagen".
 • Skøde: Et skøde er et officielt juridisk dokument, der bekræfter overførslen af ejendomsrettigheder fra en sælger til en køber. Det bruges i ejendomstransaktioner til at etablere ejerskab og bliver normalt registreret hos myndighederne til offentlig registrering. Skødet indeholder væsentlige oplysninger om ejendommen, de involverede parter, overførselsbetingelserne og andre relevante detaljer. Der kan være både betingede skøder, hvor overførslen er betinget af specifikke betingelser, der skal opfyldes, og endelige skøder, der udstedes, når alle betingelser for transaktionen er opfyldt.

Aktiver og passiver ved bodeling

Ved en bodeling ved skilsmisse eller separation handler det om at dele aktiver og passiver mellem ægtefællerne. Bodelingen indebærer en opgørelse af den formue, som hver ægtefælle ejer på ophørsdagen, som er den dag, hvor anmodningen om separation eller skilsmisse modtages af relevante myndigheder som Familieretshuset eller Skifteretten, alt efter landets lovgivning.

Hvad er aktiver og passiver ved bodeling ved skilsmisse?

Aktiver inkluderer ejendele, formue, værdigenstande, kontanter og andre økonomiske ressourcer, som hver ægtefælle ejer på ophørsdagen.

Passiver omfatter gæld, herunder lån, kreditkortsgæld, pant og andre økonomiske forpligtelser, som hver ægtefælle har påtaget sig inden ophørsdagen.

Værdien af aktiverne og passiverne opgøres normalt på opgørelsesdagen, som er den dag, hvor bodelingen afsluttes. Ved bodelingen skal hver ægtefælle gøre op, hvad de hver især ejer, hvilket betegnes som deres bodel. Denne opgørelse danner grundlag for fordelingen af aktiver og passiver mellem ægtefællerne.

Det er vigtigt at bemærke, at bodelingen kan variere afhængigt af landets lovgivning og eventuelle ægtepagter, der er indgået mellem ægtefællerne. Hvis der eksisterer en ægtepagt, hvor der er aftalt særeje for visse aktiver eller passiver, vil disse normalt ikke indgå i bodelingen og fordeles separat.

Bemærk venligst, at ovenstående svar er generelt og kan variere i forskellige jurisdiktioner. For en mere præcis og specifik rådgivning anbefales det altid at konsultere en jurist hos Boligmægleren, som har ekspertise inden for familieret og skilsmisse.

Regler for bodeling ved skilsmisse

Ved skilsmisse i Danmark er der regler og retningslinjer for bodeling, der regulerer opdelingen af parrets fælles formue og ejendele. Her er nogle generelle informationer om reglerne for bodeling ved skilsmisse i Danmark:

 • Ægtefællelovens regler: Reglerne for bodeling ved skilsmisse i Danmark er primært fastlagt i Ægtefælleloven. Ifølge loven skal den fælles formue deles ligeligt mellem ægtefællerne ved skilsmissen, medmindre der er aftalt andre vilkår i ægtepagt eller særejeaftale. Den fælles formue omfatter typisk værdier som ejendomme, bil, opsparing, investeringer og lignende.
 • Vurdering af aktiver og gæld: Ved bodelingen skal ægtefællernes aktiver og gæld vurderes og opgøres. Dette inkluderer både fælles ejendele og individuelle ejendele. Aktiverne inkluderer fast ejendom, løsøre, konti, pensionsordninger og andre værdier. Gælden omfatter eksempelvis lån, kreditkortgæld og andre økonomiske forpligtelser.
 • Skiftning af fælles ejendom: Hvis ægtefællerne ejer fælles ejendom, såsom en fælles bolig, skal der træffes beslutning om, hvordan ejendommen skal deles eller sælges. Dette kan ske ved at den ene ægtefælle overtager ejendommen og kompenserer den anden ægtefælle økonomisk.
 • Undtagelser: Visse aktiver kan være undtaget fra bodelingen, hvis de er anset som særeje eller ikke betragtes som del af den fælles formue. Dette kan omfatte arv, gaver eller ejendele, der er erhvervet før ægteskabet og er blevet holdt adskilt.
 • Aftaler og forhandlinger: Ægtefællerne har mulighed for at indgå aftaler om bodelingen, herunder fordelingen af aktiver og gæld. Hvis ægtefællerne kan nå til enighed, kan de indgå en skriftlig aftale uden at involvere en myndighed. Hvis der opstår uenigheder, kan ægtefællerne søge assistance fra skifteretten eller en advokat for at hjælpe med at løse tvisten.

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne og procedurerne for bodeling ved skilsmisse kan variere afhængigt af den konkrete situation og omstændighederne for ægteparret. Hvis du har behov for specifikke oplysninger eller rådgivning vedrørende bodeling ved skilsmisse, anbefales det at søge professionel juridisk assistance hos Boligmægleren, eller kontakte skifteretten for at få vejledning

Overenskomst ved bodeling

En bodelingsoverenskomst er en aftale, der indgås mellem ægtefæller i forbindelse med skilsmisse eller separation. Bodelingsoverenskomsten beskriver hvordan den fælles formue fordeles mellem ægtefællerne. Hvis I ikke kan opnå overenskomst ved bodelingen, kan I anmode skifteretten om hjælp til bodelingen.

Bodeling gennem skifteretten

Skifteretten bodeling refererer til delingen af aktiver i forbindelse med skilsmisse i Danmark. Skifteretten er betegnelsen på det danske skifteretssystem eller retten, der er ansvarlig for at håndtere sager vedrørende arv, skilsmisse og deling af aktiver. Nedenfor er de relevante detaljer vedrørende Skifteretten bodeling baseret på de oplysninger, der er givet:

Skifteretten og Bodeling ved skilsmisse: Når et par gennemgår en skilsmisse i Danmark, er de forpligtet til at dele deres fælles aktiver, hvilket kaldes bodeling. Skifteretten giver assistance og vejledning i denne proces. De tilbyder formularer og retningslinjer for skilsmisse og deling af fælles aktiver på deres hjemmeside. Disse ressourcer hjælper enkeltpersoner med at navigere i de juridiske aspekter af formuefordeling under en skilsmisse.

Bodeling gennem skifteretten - Skifteretten og deling af fælles formue: I ægteskabssammenhæng er Skifteretten ansvarlig for at overvåge delingen af delingsformue mellem ægtefæller under en skilsmisse. Hvis parterne bliver enige om delingen, kan de håndtere det selv uden at søge godkendelse fra en myndighed. Hvis de derimod ikke kan nå til enighed, kan de søge hjælp fra Skifteretten.

Det er vigtigt at bemærke, at Skifterettens rolle kan variere afhængigt af de specifikke omstændigheder og juridiske krav. Hvis du har et specifikt spørgsmål eller en instruktion relateret til Skifteretten bodeling, bedes du angive flere detaljer, så jeg kan hjælpe dig derefter.

Skifteretten bodeling

Bodeling ved skilsmisse er processen med at dele det fælles bo og formue mellem ægtefæller efter en skilsmisse. Her er nogle generelle retningslinjer og oplysninger om bodeling ved skilsmisse:

 • Anmodning til skifteretten: For at få hjælp til deling af fællesboet kan man anmode om assistance fra skifteretten.
 • Ophørsdato og delingsformue: Ophørsdatoen er det tidspunkt, hvor formuefællesskabet mellem ægtefællerne ophører, og det danner grundlaget for bodelingen. Formuefællesskabet ophører normalt ved udgangen af den dag, hvor der er indgivet en ansøgning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset. Alt, der opnås eller erhverves efter ophørsdatoen, indgår normalt ikke i bodelingen.
 • Deling af formue: Ved en skilsmisse skal ægtefællerne dele den formue, de har sammen. Delingen kan foregå ved at opgøre en boopgørelse, der indeholder en oversigt over aktiver og passiver, der skal indgå i delingsformuen. Hvis der ikke er en ægtepagt om særeje, deles formuen normalt ligeligt mellem ægtefællerne.
 • Møder i skifteretten: Skifteretten kan være involveret i behandlingen af skiftesager, herunder deling af fælles formue ved skilsmisse. Skifteretterne er afdelinger ved landets byretter, og de tager sig af behandling af dødsboer, bodeling ved skilsmisse og andre relaterede sager.
 • Professionel hjælp: Hvis formuerne er komplekse eller svære at få overblik over, kan det være en god idé at søge professionel hjælp til bodelingen.

Hos Boligpartneren hjælper vi dig trygt igennem din skilsmisse, så du kan have ro i maven.

Kontakt os via kontaktformularen eller her.

 


Hvad er bodeling?

Bodeling henviser til opdelingen af et ægtepars fælles aktiver og gæld i tilfælde af skilsmisse eller separation. Når et ægteskab slutter, ophører formuefællesskabet også, og det bliver nødvendigt at afgøre, hvordan aktiver og gæld skal fordeles mellem ægtefællerne.

Her er nogle nøglepunkter vedrørende bodeling:

Definition: Bodeling er processen med at opdele ægteparrets fælles aktiver og gæld.

Ophør af formuefællesskab: Formuefællesskabet mellem ægtefæller ophører, når deres samliv eller ægteskab opløses.

Boopgørelse (Inventar): For at påbegynde bodelingsprocessen udarbejdes en boopgørelse, der omfatter en liste over de aktiver og gældsposter, der vil blive inkluderet i opdelingen. Aktiver og gæld, der er omfattet af en ægtepagt, indgår ikke i bodelingen.

Opdeling af aktiver: Udgangspunktet for bodeling er at opdele de aktiver og gældsposter, som hver ægtefælle ejer på datoen for modtagelsen af separationen eller skilsmissesøgsmålet af Familieretten. Værdierne af aktiver og gæld fastsættes normalt på datoen for afslutningen af bodelingen.

Individuelle aktiver: I forbindelse med bodeling kaldes individuelle aktiver, som ægtefællerne bringer ind i ægteskabet, for "bodel." Hver ægtefælle har kontrol over deres egen bodel, men den samlede opdeling bør sikre en lige værdi på begge sider [4].

Det er vigtigt at bemærke, at specifikke regler og procedurer vedrørende bodeling kan variere afhængigt af jurisdiktionen og individuelle omstændigheder. Det anbefales at søge rådgivning fra en juridisk professionel, såsom en advokat eller rådgiver, for at sikre nøjagtig og personlig vejledning i din specifikke situation.

Læs også:

Vi tilbyder altid en uforpligtende og gratis samtale

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Besked er sendt